گزارش ها

شماره عنوان نوعیت گزارش فایل
۱ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی و دست آوردهای وزارت معارف سال ۱۳۹۹ عمومی وزارت   دانلود
۲ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ وزارت معارف (شش ماه اول) عمومی وزارت   دانلود
۳ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی الی اخیر برج قوس سال مالی۱۳۹۹ مالی    دانلود
۴ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۹ سال مالی۱۳۹۹  مالی   دانلود
۵ گزارش اجراأت سالانه  مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش  تفتیش  دانلود
۶  گزارش اجراأت شش ماهه سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش  تفتیش   دانلود
۷ گزارش پروژه‌ها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹ - ریاست مالی  مالی   دانلود
۸ گزارش دستاورد‌های شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری منابع بشری   دانلود
۹ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹ مالی   دانلود
۱۰ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ عمومی وزارت   دانلود
۱۱ گزارش فعالیت‌ها و دست‌ آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ دست آوردها   دانلود
۱۲ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷ عمومی وزارت   دانلود

 

گزارش‌ ریاست ها

شماره عنوان فایل
۱ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست تکنالوژی معلوماتی دانلود
۲ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست روابط بین المللی و فرهنگی دانلود
۳ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست خدمات  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۵ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۶ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۷ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود