معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر

saleem_admin

 واحدهای جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راستای تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم،  پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد  ایجاد  شده  است.

آمریت واحد جندر در سال 1390  در چوکات تشکیل رسمی معینیت مالی و ادارای وزارت معارف با تقرر یک بست سوم آمریت و 3 کارمند باالمقطع به فعالیت آغازنمود. درسال 1393  با استخدام 6 کارمند رسمی  در بست های (5)  و یک کارمند اجیر، تشکیل این آمریت جمعا به 11 تن رسید، که در راس آن محترمه "نجیبه نورستانی" از سال 1390  الی اخیر سال 1397 سمت آمریت واحد جندر را به عهده داشتند.

Documents

معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر.pdf