گزارش ها

شماره عنوان فایل
۱ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ وزارت معارف (شش ماه اول)   دانلود
۲  گزارش اجراأت شش ماهه سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش    دانلود
۳ گزارش پروژه‌ها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹ - ریاست مالی    دانلود
۴ گزارش دستاورد‌های شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری   دانلود
۵ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹   دانلود
۶ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸   دانلود
۷ گزارش فعالیت‌ها و دست‌ آوردهای سال مالی ۱۳۹۸   دانلود
۸ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷   دانلود

 

گزارش‌های کاری ریاست عمومی پلان و ارزیابی

شماره عنوان فایل
۱ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۲ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۳ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود