ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

saleem_admin

 

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

جلسه کمیته (منع آزار واذیت زنان واطفال ) در معینیت انکشاف نصاب تعلیمی تدویر یافت.

درآغازمحترمه مرجان متین معین انکشاف نصاب تعلیمی که ریاست کمیته را به عهده دارند درخلال صحبت های خویش فرمودند: شناسایی نوع آزار و اذیت جهت کاهش آزار و اذیت در معارف باید دراولویت فعالیت های کمیته قراربگیرد. 

بعدا محترمه فرشته سادات سرپرست واحد جندر روی وظایف و پلان کمیته صحبت نموده وچنین ابراز نظر نمودند:

  کار در برابر کاهش آزار و اذیت مسوولیت هرفرد از افراد می باشد مسولیت پذیری اعضای کمیته جهت رسیدگی بهتر به حل قضایایی آزار و اذیت در معارف ضروری می باشد.

همچنان هریک از اعضای کمیته ملاحظات خویش را در زمینه بهبود عملکرد کار کمیته ارایه و روی تدابیر وقایوی و آگاهی از عواقب آزار و اذیت بحث نمودند. 

قرار است جلسات کمیته بطور منظم ماه دو مرتبه دایر گردد.

Documents

گزارش جلسه کمیته منع آزار واذیت.pdf