گزارش تدویر ورکشاپ منع خشونت علیه زنان

Anonymous (not verified)

تدویرورکشاپ مبنی برموضوع منع خشونت علیه زنان

 

آمریت واحد جندر وزارت معارف به ادامه برنامه هایش این بار برنامه ای را پیرامون کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان برگزار نمود.

دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور یکی از مهم‌ترین عامل خشونت علیه زنان و افزایش این آمار در جامعه را سکوت توصیف کرد و به نهادینه سازی فرهنگ برابری در مکاتب و مراکز آموزشی تاکید ورزید.

دکتور بلخی خواستار استفاده از ظرفیت‌های بومی و محیطی در راستای محو خشونت علیه زنان در معارف شد.

وی همچنان خاطرنشان کرد که سهم مردان و زنان در نهادینه سازی فرهنگ مبارزه با خشونت علیه زنان برابر است.

فرشته سادات سرپرست آمریت واحد جندر وزارت معارف افزود موثر ترین راهِ مبارزه با خشونت علیه زنان آنست که اول مبارزه علیه خشونت و آزار و اذیت را از خود شروع کنیم بعد به خانواده و سر انجام به جامعه گسترش بدهیم تا اینکه در آینده های دور و نزدیک شاهد یک جامعه عاری از خشونت باشیم، و همچنان نهاد آموزش و پرورش را بزرگترین عامل تغییر افکار جامعه دانست.

در اخیر پرزینتیشن در مورد قانون منع خشونت علیه زنان توسط همکاران واحد جندر ارایه گردید.

Documents

گزارش تدویر ورکشاپ منع خشونت علیه زنان.pdf