د زدکوونکو د درجه بندۍ دلايحې د مسودې په هکله عامه نظر غوښتنه

Ac-Co

د زدکوونکو د درجه بندۍ دلايحې مسوده د علمي شورا د دارالانشاء د رياست لخوا چمتو او ترتيب شوې ده. دغه مسوده د لازياتې بډاينې په منظور د عامه نظرغوښتنې لپاره د (۱۵) و رځو لپاره د ۱۳۹۸/۳/۴ څخه تر ۱۳۹۸/۳/۱۹ نېټې پورې د پوهنې وزارت په ويبپانه کې ایښودل شوې ده.که چېرې يې به هکله وړاندیز او یا نظر لرئ په لیکل ډول اویا د (ace@moe.gov.af ) ایمل آدرس له لارې د پوهنې علمی د شورا د دارالانشاء ریاست ته را واستوئ، منندوی مویو.

Documents

د زدکوونکو د درجه بندۍ لايحې مسودې.pdf