اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه اعمار تعمیر 2+8 صنفی مکتب دخترانه ورفد ولسوالی مایمی ولایت بدخشان.

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت معارف در نظر دارد، قرار داد پروژه اعمار تعمیر 2+8 صنفی مکتب دخترانه ورفد ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، دارای نمبر تشخصیه:MOE/W-001/99))را در صورت موافقه دونر با شرکت ساختمانی عبدالله ارشاد دارای جواز نمبر (D-02/938) آدرس; (بلال سروری تاور, دهن چمن, کابل) به قیمت مجموعی مبلغ (20,020,996.32) بیست میلیون و بیست هزار و نه صد و نود و شش اعشاریه سی و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند, می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات منزل سوم, وزارت معارف واقع محمدجان خان وات, ده افغانان کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی, قرار داد منعقد نخواهد شد.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد