لایحه وظایف ریاست پلان

#ایجاد کتابخانه درشعبه پالیسی ها وانکشاف تعلیم وتربیه

#لایحه وظایف روسآ، معاونین ومدیران ریاست های معارف ولایات وزارت معارف

#ایجاد شورای پالیسی تساوی حقوق وتیم( خاص جندر)تصویب لایحه وظایف ،توظیف اعضا

#شناسنامه سند

# لایحه وظایف ریاست پلان

# لایحه متوازن وباکیفیت ساختن معارف

#(( ریاست پلان وروابط بین المللی ))

ریاست پلان یکی ازریاست های مرکزی وزارت معارف بوده مسؤلیت امورپلانگذاری تعلیم وتربیه را به عهده دارد ودرضمن پلانهای قصیرالمدت هماهنگ با پلان انکشافی اقتصادی ،اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطررشدوارتقای تمام نهاد های فرهنگی کشوربادرنظرداشت تثبیت اولویت ها مطابق پالیسی فرهنگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح وتطبیق مینماید. وهمچنان دربخشهای انکشافی وپلان تعلیمی به وزارت محترم اقتصادووزارت مالیه به حیث عضو روابط رابا وزارت معارف قایم مینماید.
این ریاست دارای یک نفررئیس ویکنفر معاون بوده که علاوه از اشتراک مجلس عمومی وکمیت های مربوط وزارت معارف مسؤلیت کنترول ورهنمائی اموربخش های مختلف وشعبات مربوط ریاست پلان را به عهده دارد وبخش های مختلف کارریاست پلان معاون ریاست تمام مسؤلیت وصلاحیت های رئیس را به عهده داردودربخش های مختلف کارریاست پلان که دارای (7) مدیریت عمومی بوده که درراه رسیدن به اهداف فوق الذکرریاست پلان را کمک ویاری میرساند که ذیلآ وظایف ادارات مذکورمشخص میگردد.
1- مدیریت عمومی اداری وتحریرات :
اجراوتطیبق هدایات مقام وزارت ومقام ریاست درامورجاریه ذیلآ توضیح میگردد.
ترتیب وارائه راپورمعاشات وماکولات مامورین واجیران ریاست پلان بمراجع مربوطه ابلاغ و هدایات مقامات صالحه وشعبات مربوطه اخذ هدایات مقام ریاست جهت بهبود اموربرعلاوه پیشبرد واجراآت مکاتیب ، ترتیب وتنظیم دفترحاضری منسوبین ریاست ومسایل مربوطه آن.
ترتیب قراردادهای ملازمین واجیران وترتیب علم وخبرشان درمواقع لازم.
ترتیب و تنظیم لست مامورین واجیران به خاطراجرای کوپون و مواد ارتزاقی ویا تفاوت آن.
حواله قرطاسیه وغیره لوازم موردنیازشعبات ریاست پلان.
اجرای امورطباعتی اوراق واسناد مربوط شعبات ریاست پلان.
امورموجودی سامان وتوازم مربوطه ریاست دراخیرهرسال.
ترتیب وتنظیم دایمی دفتر اندراج مامورین واجیران ریاست پلان.
اجراآت وارده وصادره یومیه مدیریت اداری.
2- مدیریت عمومی پلان وتاسیس موسسات تعلیمی :
1- طرح پلان های تعلیمی مکاتب و موسسات تعلیمی.
2- طرح وتصویب پلان های انکشافی قصیرالمدت وطویل المدت.
مکاتب ابتدائی تعلیمات عمومی خوردسالان وخارج مکتب.
مکاتب متوسطه تعلیمات عمومی ،مکاتب سواد آموزی موسسات، استادان وانستیتوت های تعلیمی وتربیتی مدارس عالی ومدارس دینی .
تعین توزیع وتاسیسات مدارس وموسسات تعلیمی به تفکیک مرکزوولایات کشوربعد ازمنظوری مقام وزارت با سایرموسسات ذیربط.
ارتقای تقش پلانگذاری وانکشافی تعلیم وتربیه درچوکات اقتصاد ملی کشورهماهنگی طرح وتسوید پلان های عادی و مالی وپرسونل مکاتب موسسات تعلیمی.
تثبیت اولویت ها جهت ترقی بهتردرطرح پلان های به منظورتصمیم گیری تعلیمات ابتدائی.
4- هماهنگی ورشدتعلیمات متوسطه ثانوی مناسب به نیازمندی کشور.
تامین همکاری متقابل با وزارت تحصیلات عالی درجهت انکشاف متوازن تعلیمات عمومی وتعلیمات حرفوی ارزیابی ریسرچ وتحلیل پلان مکاتب وموسسات تعلیمی وارایه پیشنهادات مشخص ومعین درجهت حل مشکلات شاخص های بیلانس به منظوری تحقق پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درعرصه تعلیم تربیه.
5- ارزیابی ضایعات تعلیمی وارایه پیشنهادات درجهت تحلیل آن درچوکات پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تامین همکاری متقابل با ریاست های تعلیم وتربیه مرکزوولایات وریاست های مرکزی درطرح وتسوید وتطبیق پلان جمع آوری وتحلیل وارایه گذارشات ماهانه ازتحقق شاخص های بیلانسی عرصه تعلیم وتربیه طرح بودجه تسویدی مکاتب وموسسات تعلیمی.
تنظیم راپورهای عددی وسایرنشرات مربوط تعلیم وتربیه.
تهیه ونگهداری کتب که حاوی مطالب درمورد سیستم تعلیم وتربیه وپلانگذاری تعلیم وتربیه میباشد.
جمع آوری ومطالعه مطالب مربوط به تعلیم وتربیه.
ارائیه معلومات احصائیوی درموردتعلیم وتربیه شعبات ذیربط.
طی مراحل موسسات تعلیمی خصوصی مطابق به مقرره موسسات تعلیمی خصوصی وطرزالعمل صدوروثبت جوازنامه موسسات تعلیمی خصوصی مطابق به مقرره موسسات تعلیمی خصوصی بعد ازمنظوری مقام محترم وزارت معارف.
1-    مدیریت عمومی
جمع آوری معلومات عددی درمورددوره های مختاف که شامل سیستم تعلیمی وتربیوی وزارت معارف باشد.
جمع آوری عددی درمورد فعالیت های موسسات تعلیمی وتربیوی وابسته به سایر وزارت خانه ها وموسسات، قایم نمودن ارتباط دفتریونسکو معارف وسایرمراکزاحصائیوی درمورد تعلیم وتربیه.
جمع آوری اسناد، کتب ونشرات درباره احصائیه ساحات مربوط ازمنابع داخلی وخارجی جهت تقویه کتابخانه ریاست پلان.
طبع ونشراحصائیه سالانه تعلیم وتربیه وسایر موضوعات که ازطریق این مدیریت مطالعه میگردد.
ارائیه معلومات جوابیه سوالنامه های موسسات داخلی وخارجی.
ارزیابی ومطالعه سوالنامه های که ازسایرشعبات تربیوی وابسته به وزارت معارف وسایروزارت خانه ها وموسسات.
کنترول فورمه های احصائیوی وسپردن آن غرض کودگذاری واجراآت بعدی جدول بندی وتوحید بعضی از احصائیه های که پروسه آن توسط کمپیوتر ضروری نمیباشد.
جدول بعدی وتوحید بعدی ازمعلومات استثنائی معلومات که توسط کمپیوترعملی نشده باشد غرض اسناد بعضی از شعبات وموسسات.
تحلیل عمومی ارقام غرض طبع ونشر سالانه احصائیوی وتحلیل بعضی موضوعات برای استفاده مراجع مختلف.
طبع ونشریه سالانه احصائیوی تعلیم وتربیه به شکل کتاب.
ارزیابی ومطالعه سوالنامه های که ازسایرشعبات به موسسات تربیوی جمع آوری ومعلومات ارسال میگردد.
قایم نمودن ارتباط باسایرشعبات احصائیوی مخصوصآ اداره مرکزی احصائیه ویونسکو وزارت معارف وسایر موسسات جمع آوری جمع بندی تمام ارقام واسناد احصائیوی مربوط سیستم تعلیم وتربیه افغانستان.
تامین سیستم گذارش دهی منظم فعالیت های واحد اولی ودومی عرصه تعلیم وتربیه ،ارتباط با موسسات داخلی وخارجی درامور تعلیم وتربیه مطابق پالیسی های  منظور شده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ریسرچ ونو آوری درعرصه های مختلف امورپلانگذاری واداره تعلیم وتربیه.
تعیین وطرح جهات اساسی فورم گذاری درساحه تعلیم وتربیه.
خانه پری فورمه های احصائیوی درموردتعلیم وتربیه که ازمنابع داخلی مواصلت مینماید.
خانه پری پرسشنامه های احصائیوی یونیسکو وسایرموسسات خارجی.
تنظیم اموراستفاده ازاسناد کتب علمی برای محققین.
قایم نمودن ارتباط باموسسات (افغانی کمپیوتر) یونسکو.
کودگذاری معلومات عددی دوره های مختلف تعلیمی.
کودگذاری درموردفعالیت سوادآموزی افغانستان کنترول فورمه های احصائیوی به غرض کودگذاری  معلومات عددی موسسات تعلیمی وابسته به سایروزارت خانه ها.
تشخیص قوای بشری مورد ضرورت جهت تطبیق پلانهای انکشافی تعلیم وتربیه وسایرعرصه های اقتصادی ملی تامین وتحکیم همکاری متقابل وزارت معارف با وزارت اقتصادوسایروزارت ها وموسسات درطرح برنامه های مشترک بمنظورتوسعه تعلیم وتربیه تامین هماهنگی رشدپایه های مادی وتخنیکی مکاتب موسسات تعلیمی متناسب بارشدکمیت افراد شامل سیستم تعلیم وتربیه تنظیم فعالیت ها درجهت استفاده موثرازمنابع عالی دولت اسلامی افغانستان کمک های ادارات موسسات بین المللی درجهت بهبودشرایط مادی ، تخنیکی مکاتب وموسسات تعلیمی معارف.
بررسی ، تحلیل ومراقبت ازپلانهای منظورشده بخش تعلیمی وتربیتی پلان سرمایه گذاری وپروژه های منظوری شده عرصه تعلیم تربیه.
بررسی تعدیلات وتهیه اسناد برای تطبیق این امر.
جمع آوری ارزیابی تحلیل وارائیه تمام انواع احصائیوی ومعلومات مورد ضرورت موسسات  تعلیمی وتحصیلی مربوط وزارت معارف.
جمع آوری ارقام احصائیوی و موسسات تعلیمی ( معادل مکاتب تعلیمات عمومی ) مربوطه وسایروزارت خانه ها وادارات.
لایحه وظایف مدیریت عمومی نظارت ، ارزیابی وراپوردهی :
تهیه وترتیب گذارش:
1- تهیه وترتیب گذارش ازفعالیت های انجام شده ریاست های مرکز وریاست های معارف ولایات مطابق به پلان های عملیات ملی وولایاتی.
2- تعیین فیصدی پیشرفت کارازتطبیق پروژه های پلان شده.
3- ارایه گذارش تفصیلی بعد ازتطبیق ختم هرپروژه.
4- ارایه گذارش به ریاست پلان.
5- مشخص ساختن جالش ها وراه بیرون رفت آنها.
نظارت وارزیابی:
نظارت وارزیابی ازتطبیق پلان های عملیاتی ملی وولایتی به طورماهواروربعوار رمرکزوولایات.
1- نظارت وارزیابی ازپیشرفت تطبیق پلان عملیاتی ولایات.
2- ارزیابی جالش های موجود ازپلان های عملیاتی وراه حل های بیرون رفت ازآن.
3- اجرای نظارت ازتطیبق پلان های عملیاتی توسط ریاست های معارف ولایات.
4- تهیه گذارش ازمدیریت های نظارت.
5- تحلیل گذارش ازمدیریت های نظارت.
6- اتخاذ تصامیم براساس تحلیل ها.
7- اجرای نظارت ماهوار وربعوار ( بطورتصادفی ) ازریاست های معارف ولایات.
8- ارزیابی گذارش های ریاست های معارف ولایات وواقیعیت های عملی درساحه.
9- تهیه گذارش از نظارت های ماهواروربعوار.
10- تحلیل گذارش های نظارت ماهواروربعوار.
11- توحید گذارش های نظارت ماهواروربعوار.
12- تحلیل گذارش های توحید شده.
13- ارائیه گذارش های تحلیل وتوحید شده به مقام محترم وزارت.
لایحه وظایف مدیریت عمومی ریسرچ وانکشاف :
1- سازماندهی ، رهنمائی و پیشبردامورمربوط شعبات ریسرچ وانکشاف را مطابق قوانین ، مقررات وهدایات مقامات رهبری وزارت معارف وریاست پلان دررابطه به ستراتیژی وپالیسی ها درچارچوکات برنامه انکشاف ملی افغانستان دربخش معارف.
2- تهیه گذارش ازچگونگی تطبیق تعلیمات نامه های تعلیمی وتربیتی ، ریسرچ وانکشاف تعلیم وتربیه وارائیه پیشنهاد به منظوررفع کاستی ها وکمی ها به مقام محترم ریاست پلان.
3- اشتراک درجلسات که پیرامون مسایل تعلیم وتربیه باشد.
4- جمع آوری پیشنهادات ازشعبات ریاست پلان به منظوربهبودی درامورتعلیم وتربیه.
5- تشریح وتوزیع مفادات، ریسرچ وانکشاف برای کارمندان ریاست پلان.
6- تشخیص وفهرست بندی عمده ترین پروژه های تعلیم وتربیه برای انکشاف تعلیم وتربیه .
7- شناخت مشکلات وضرورت های مبرم تعلیم وتربیه درافغانستان.
8- انتخاب اهداف وپالیسی تعلیمی وتهیه ستراتیژی برای احیا وانکشاف تعلیم وتربیه درافغانستان.
9- راه یابی و پیشنهادات مشخص به منظوررسیدن به اهداف تعیین شده .
10- راه یابی ومشورت جهت تمویل برنامه های بازسازی فعلی وطویل المدت تعلیم وتربیه درافغانستان.
11- تهیه متن باارتباط  اهداف، پالیسی وستراتیژی تعلیم وتربیه برای بخش تعلیم تربیه مطابق قانون اساسی افغانستان.
لایحه وظایف مدیریت عمومی تنظیم امور محاسبه و بیلانس :
این لایحه به منظوروظایف وصلاحیت ها وتشکیل شعبات تنظیم امورمحاسبه وبیلانس شعبات مرکزی وزارت کمیته های دولتی وادارات معارف اسلامی افغانستان وضع گردیده که دارای وظایف ذیل میباشد.
تحقق رهبری اصول تدویرامورمحاسبوی راپوردهی کنترول ازاجرای درست اموردروزارت معارف وارتباط کمیته دولت بااداره تصدیها وشرکت های دولتی مختلط مربوط ترتیب وتنظیم پلان کارشعبه وتنظیم اموربیلانس جهت تکمیل محاسبه وراپوردهی دروزارت معارف ووزارت اقتصاد.
طرح طرزالعمل های محاسبه وجایداد های اساسی ودورانی وجوه مالی قوای بشری ومعاشات ومصارفات تولیدی وفروش ذخایرمعاملات.
طرح وتحقیق تدبیردرجهت تطبیق اشکال وشیوه های مترقی محاسبه تقسیم وتوزیع تجارتی حسابی وراپوردهی دروزارت معارف ووزارت پلان.
صدورهدایت پیرامون طرزترتیب وتعیین مفادارایه بیلانس های ربعواروسالانه مطابق به احکام ، قوانین ، مقررات، لوایح وطرزالعمل ها.
بررسی بیلانس های محاسبوی وراپوردهی تصدیها وشرکت های دولتی مختلط مربوط که بریاست پلان مواصلت میورزد وارایه آن به موسسات ذبربط درنوردمعینه.
لایحه وظایف مدیریت عمومی پلان استراتیژیک وانکشاف پروژه ها :
راجستر پروژه های انکشافی.
تهیه دیتابیس برای ثبت پروژه های انکشافی.
هماهنگی بادونرها جهت ثبت پروژه های انکشافی.
هماهنگی برای تهیه پلانهای ولایتی وملی براساس پلان استراتیژیک با همکاری تیم های مربوطه.
ایجاد تعدیلات سالانه درسندپلان استراتیژیک براساس تغییرات به وجود آمده.
برگذاری ورکشاپ ها وکورس های آموزش پلان گذاری برای مدیران مرکزوولایات.
همکاری با دفتر استراتیژیک ملی دررابطه به تهیه و تعدیل پلانهای انکشافی

 
ایجاد کتابخانه درشعبه پالیسی ها وانکشاف تعلیم وتربیه
مربوط ریاست پلان

مقدمه : این کتابخانۀ تخصصی به منظور تحقیق اهداف اصلی تعلیم وتربیه، پالیسی های معارف وریسرچ دربخش های مختلف عرصه پلان گذاری ایجاد میگردد تا بااستفاده ازمنابع علمی وماخذ ها کارمندان بخش های مختلف پلان مرکز وولایات سطع علمی ومسلکی خویش را تقویت بخشند.

اهداف :
درکتابخانۀ تخصصی روی اهداف ذیل کارصورت میگیرد:
1- تهیه منابع علمی، فضای مناسب برای مطالعه وریسرچ برای طرح پالیسی های معارف، آموزش کارمندان بخش پلان وپالیسی مرکزوولایات.
2- تدویرتریننگ ها ومجالس کارمندان عرصه پلانگذاری، پالیسی سازی وریسرچ.
عرضه خدمات :
1-    مطالعه کتب ومنابع موجود درداخل سالون کتابخانه
2-    گرفتن کتب طور امانت به مدت حداکثر یک هفته
3-    استفاده از خدمات انترنت برای تحقیقات علمی
4-    استفاده ازکتابخانه های انترنتی ازطریق پرداخت حق الشتراک
5-    مستفید شونده گان کتابها مامورین وزارت معارف
بخش اداری کتابخانه
1- یک نفرکتابدار
2- ایجاد سیستم برای طی مراحل کتابها.
3- مجهزنمودن کتابخانه باکمپیوتروانترنت.
مراحل کاربرای فعال ساختن کتابخانه :
به منظور کارسیستماتیک منظم وفعال کتابخانه مراحل ذیل درنظرگرفته شود :
1- آماده ساختن اتاق کتابخانه مطابق شرایط عصروزمان.
2- تهیه وسایل کتابخانه وخریداری اجناس موردضرورت.
3- دیکورودیزاین کتابخانه بادرنظرداشت کتابخانه های نمونوی کشورهای مترقی.
4- تنظیم کتب وتهیه آن نظربه ضروریات فعلی معارف به شمول انکشاف درمعارف، پلانگذاری، اداره و مدیریت ، انکشاف نصاب تعلیمی وغیره.
5- تهیه کتب دررابطه به نیازمندی های ریاست های تعلیمات اسلامی، تعلیمات تخنیکی ومسلکی، سوادحیاتی، تعلیمات عمومی وموسسات خصوصی، مکاتب کوچی ها، اطفال خارج ازمکتب، تعلیم وتربیه بعدازجنگ ومنازعات وغیره .

لایحه وظایف روسآ، معاونین ومدیران ریاست های معارف ولایات وزارت معارف

این لایحه مطابق به ریفورم اصلاحات خدمات ملکی غرض تفویض صلاحیت ها ومسئولیت های مامورین ومدیران ترتیب ووضع گردیده است.
وظایف رئیس :
- تطبیق پالیسی عمومی وزارت معارف مطابق قانون اساسی وقانون معارف.
- نظارت وکنترول ازتطبیق قانون، مقررات ولوایح جمهوری اسلامی افغانستان.
- انکشاف وبهبود کمیت وکیفیت امورمالی واداری جهت تعلیم وتربیه عصری مطابق قانون اساسی وآگاه بودن خود رئیس، معاونین ومدیران ازپلان ستراتیژیک ملی وپلان ستراتیژیک معارف وآنرا درعمل پیاده کردن.
- ارائیه گزارش به مقام وزارت ( وزیر، معینان ).
- تطبیق وعملی کردن اوامر مقام وزارت ( وزیر، معینان ) مطابق قانون ومقررات.
- رهنمائی واشتراک عملی درترتیب بودجه عادی وزارت.
- رهنمائی عملی درترتیب وساختارتشکیلاتی وزارت معارف مطابق ریفورم.
- ارائه بودجه وتشکیل ترتیب شده به مقام وزارت جهت تائید ومنظوری.
- دفاع ازبودجه وتشکیل ترتیب شده به وزارت مالیه وتشکیلات اداره امور.
- نظارت وکنترول ازتقسیمات عادلانه تخصیصات بادرنظرداشت تشکیل واحد های بودجوی.
نظارت وکنترول ازارسال به موقع تخصیصات.
وظایف وصلاحیت های معاون تدریسی :
- درقدم اول روسآ، معاونین ومدیران مکاتب اکادمیک باشند تابتوانند وظایف را بصورت دقیق ارزیابی کنند.
- درغیاب رئیس تمام مکلفیت های وظیفوی، وی را معاون تدریسی اجرا نماید.
- درغیاب رئیس درجلسات وکمیسیون های وزارت اشتراک نماید.
- دربخش مربوط پلان تدابیرعملی طرح تطبیق لایحه وظایف را برای همه اعضا سپرده وازتطبیق آن کنترول نماید.
- اوامری که ازطرف رئیس برایش سپرده میشود درچوکات مقررات اجرا نماید.
- گزارش کاری سالانه مدیریت های معارف را مطالعه نموده ودرمورد حل معضلات وپرابلم های واصله غرض بهبود کیفیت تعلیم وتربیه اجراات لازمه را مرعی میدارد.
- درترتیب وتنظیم سیمینارها، ورکشاپهاومجالس به مشوره رئیس وهدایت مقام وزارت معارف اقدام لازم مینماید.
- ازمکاتب وپیشرفت عملیه تدریس ازمکاتبی بازدید نموده بخاطربهبود عملیه تعلیم وتربیه هدایت لازم را ارائه مینماید.
- درمورد راپور گزارش نظارتچیان وامورتدریسی مکاتب را کنترول ومراقبت مینماید.
- ازچگونگی تطبیق نصاب تعلیمی وپروگرامهای درسی مطروحه درلابلای راپورهای واصله وارسی مینماید.
- پلان کارسالانه وماهوار ریاست معارف راترتیب وکنترول نموده ازتطبیق آن اطمینان حاصل مینماید. بعدازتائید رئیس معارف به مقصد اجرا بگذاردوپلان کنترولی داشته باشد.
- خانه پری ستون اول سجل های اعضای علمی ونظارتچیان.
- کاروفعالیت علمی را وارسی نموده درزمینه رشد پروسه های تعلیمی فعالیت های شانرا دیده تجاویز لازم اتخاذ نماید.
وظایف معاون اداری :
معاون اداری موظف درتطبیق قوانین، لوایح، مقررات مالی وحسابی واجرای اموراداری ریاست معارف سعی کند.
- مراقبت، کنترول ورهنمائی ازاجراات وظیفوی منسوبین ومسئولین شعبات مربوط اداری.
- درغیاب رئیس ومعاون تدریسی تمام مکلفیت های وظیفوی رادربخش ریاست معارف اجرا میکند.
- هرامریکه ازطرف رئیس ویاکفیل ریاست برایش سپرده میشود درچوکات مقررا ت اجرا نماید.
- همکاری متداوم باشخص رئیس وکفیل ریاست دراجرای تنظیم وپیشبرد امورریاست معارف توام بامشوره های سودمند.
- اجرای امورمالی وحسابی ریاست درمحدوده صلاحیت که ازطرف رئیس معارف به وی تفویض میگردد.
- تعمیل واجرای سایروظایف ازطرف ریاست به وی سپرده میشود.
- تنظیم مسوده تشکیل شعبات و واحدهای مربوط ریاست بامشوره رئیس واعلام آن به مراجع ذیربط.
- موجودی تحویلخانه ها ودیپو های مرکز ریاست ومکاتب مربوط قبل ازآغاز سال تعلیمی طبق لایحه موجودی ها ( سه ماه سه ماه خریداری وهئیات معاینه تبدیل شود.)
- تهیه مواد درسی وممد درسی، قرطاسیه باب ضرورت مدیریت های معارف مکاتب وشعبات تحت اثر.
- ترتیب وتنظیم تمام امور اداری ریاست مطابق قوانین، مقررات ولوایح مربوطموضوعه.
- وارسی وکنترول ازاجراات پیشبرد امورمدیریت خدمات، مدیریت محاسبه، مدیریت معاشات، مدیریت اجرائیه، مدیریت استخدام، مدیریت محاسبه نقدی وجنسی وسایرشعبات.
- تعیین وتثبیت تقسیم وظایف دربین شعبات وکارمندان تحت اثر.
- تدویروتنظیم جلسات مثمربرای منسوبین، مسئولین وکارمندان شعبات مربوط به ارتباط مطالبی که لازم وضروری پنداشته میشود به مشوره رئیس معارف.
- ارائه پیشنهادات کتبی جهت رفع نواقص وکمبود ها وطرق بیرون رفت ازآن به رئیس معارف.
- تنظیم امور پذیرش مراجعین ورسیدگی به عرایض ورفع مشکلات آنها.
- تامین نظم ودسپلین سالم اداری درشعبات مربوط.
- تامین روحیه متقابل ورعایت سلسله مراتب میان کارمندان مربوط وبرخورد سالم با مراجعین.
- تنظیم مکاتیب اجراشده واجرای مکاتیب هدایتی وفایل آن دردوسیه های مربوط.
- بررسی اسناد استخدام کارمندان، استادان، اجیران وکارکنان خدماتی بخش ها ومکاتب مربوط وطی مراحل آن.
- بررسی اسناد ترفیع، تقاعدورفع تقاعد وملاحظه دفاترسوانح کارمندا ن ومعلمان بخش هاومکاتب مربوط.
- ترتیب تشکیل وتثبیت بودجه سالانه قبل ازآغازسال، تکمیل وترتیب تعینات وطی مراحل ازطریق مراجع زیربط.
- بررسی دفاتر حاضزی اداره ازتمام جهات اساسی شامل تقسیم اوقات رخصتی، مریضی قصیرالمدت وطویل المدت، فوت، رخصت تفریحی ورخصت ضروری کارمندان وملاحظه تصادیق واسناد ضروری آنان.
- نظارت براجرای حواله جات نقدی، جنسی ومصارفاتی بادرنظرداشت مجوزه قانونی.
- ارائه وارسال تخصیص بمدیریت های معارف، واحد های مربوط ومکاتب تحت اثر.
- بررسی وکنترول دقیق ازامورترفیعات مامورین واجیران بخش های مربوط.
- کنترول وملاحظه شد تصادیق اصولی منسوبین ریاست وبخش های مربوط مطابق قوانین ومقررات موضوعه.
- کنترول امور محاسبوی ومالی مکاتب، معاشات، مصارفات مکاتب مرکز وولسوالی ها.
- همکاری ورهنمائی سالم بامدیریت استخدام وسوانح مربوط به ارتباط تقرر، تبدل، ترفیع، تقاعدوتمدید کارمنسوبین بخش ها ومکاتب مربوط.
- کنترول ومواظبت متداوم ازوضع ومقداروجوه نقدی نزدمعتمدین واجرای حواله جات مربوط به آن ومراقبت ازوضع حسابات معتمدین نقدی به ارتباط داد وستد پولی.
- ترتیب حواله جات نقدی واجرای معاشات وحواله جات مصارفات مرکز ریاست وواحد های مربوط به آن.
- تنظیم ودوران اسناد حسابی ونقدی معتمدین وخزانه داران مربوط وتصفیه حسابات آنان قبل ازختم سال مالی.
- اجرای حواله جات اسناد اصولی قراردادیان درحدود صلاحیت مطابق به مواد قانون.
- اجرای معاش وسایر امتیازات کارمندان، استادان ومنسوبین مربوط برویت راپور مستند وموثق حاضری.
- ثبت استحقاق ها واسناد مالی ونقدی به دفاتر مربوط.
- ترتیب راپور حاضری مستندجهت اجرای معاش به شعبات حسابی ومستوفیت ملایت.
- تهیه وتدارک مواد مورد ضرورت ریاست معارف طی ماه، ربع وسال.
- ترتیب ومسوده قراردادها وشرطنامه ها بادرنظرداشت مقرره خریداری.
- پاک نگهداشتن ریاست معارف ودوایر مربوط به منظور جلوگیری ازگردوخاک وکثافات.
- ترمیم ورنگمالی وحفظ ومراقبت تعمیرات، جایدادها وتجهیزات ریاست معارف به اساس هدایت رئیس معارف ومقام وزارت.
- کنترول ومواظبت ازوضع حسابات معتمدین جنسی مربوط بادرنظرداشت موادیکه بداخل دیپو های ریاست معارف ومدیریت های معارف ولسوالی ها مواصلت میکند.
- مراقبت ازجمع وخرچ معتمدین جنسی بداخل دیپوها.
- ارائه معلومات ازموجودیت وعدم موجودیت اجناس داخل دیپوهاازطریق محاسبه جنسی.
- ترتیب وتنظیم اجناس موجود تحویلخانه ها ودیپوها ذریعه محاسب جنسی ومسئولین آن.
- توزیع وتسلیمی موادمورد ضرورت بحضورذاشت هیئات موظف.
- تصفیه حسابات ماضیه ونگهداشت اسناد جنسی وثبت آن به دفاتر جنسی مربوط.
- مجرائی اجناس ولوازم برویت اسناد اصولی به خرچ معتمدین مربوط وخانه سامان ها.
- موجودی تحویلخانه ها ودیپوها طبق مقرره موجودی وتنظیم تحویلخانه ها به اجازه رئیس معارف.
- توظیف هیئات موظف تحویلخانه هاودیپوها طی ربع درسال.
- مهرولاک تحویلخانه ها ودیپوها طبق مقرره موجودی وتنظیم تحویلخانه ها بحضورداشت هیئات معاینه وهیئات بازگشائی دیپوها وتحویلخانه ها.
- جمع آوری اسناد تحویلخانه ها ودیپوها و وارسی ازجریان آن طبق فاضل وباقی معتمدین.
- تهیه وتدارک موادمحروقاتی ایام زمستان مطابق به لست وسهمیه منظورشده.
- ارسال مکاتیب هدایت طلب وارد وصادر ان بعد ازتحلیل وملاحظه رئیس معارف به مراجع مربوط.
- تنظیم پلان های انکشافی مربوط بودجوی مکاتب تعلیمات لاسلامی ودارالحفاظ ها.
- وارسی ازتمام اموراداری، حسابی ومالی بخش های مکاتب تعلیمات اسلامی ولیلیه ها طبق قانون به همگکاری معاون تعلیمات اسلامی.
- همکاری متداوم درترتیب قراردادخط ها، ضمانت ها، ورقه های ارزیابی اجیران خدماتی ومعلمان اجیرمکاتب تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ های مرکز وبخش های مربوط.
- اجرای حواله های کتب درسی، اداری، مفروشات، ملبوسات،  لوازم ووسایل آب نوشیدنی، سامان لیلیه مکاتب تعلیمات عمومی، اسلامی، تخنیکی ومسلکی، تربیه معلم طبق سهمیه منظورشده وانتقال فورمه های مذکوربه مراجع مربوط.
- اجرای حواله های کرایه=، سفریه جیب خرچ، مددمعاش طلاب، اضافه کاریحق الزحمه معلمان تدریسی لیلیه و    کارکنا ن خدماتی طبق مقررات ولایحه موضوعه.
- استرداد وعدم اجرای اسنادواوامری که خلاف قوانین، لوایح وبست وبودجه باشد.
- انسجام وانتظام وبکارانداختن موتربهای فعال ریاست معارف دراموررشسمی مربوط به معارف.
- نتظیم موترهای قراردادی جهت انتقال مامورین.
- ترتیب حواله های روغنیات برای موتر های رسمی ریاست، محاسبه ومجرائی آن دراخیر هرماه طبق تعلمل حسابی برویت اسناد اصولی مصرف.
- خریداری پرزه جات مورد ضرورت موتر های رسمی وترمیم ماشین های تیپ وگستتنرشعبات ریاست.
- صحافت کتب دفاتر ومکاتب ودفاترسوانح مامورین، معلمان واجیران مرکزولایت وبخش های مربوط.
- تدویرجلسات وسیمینارهای مالی وبودجوی جهت آشنائی کامل مامورین مالی وحسابی مربوط به مشوره رئیس معارف.
- ترتیب وتنظیم لست باقیات ذمت اشخاص ازسال های ماضی الی اکنون واقدام قانونی جهت تحصیل آن ازطریق شعبه مربوط.
- تمدیدوترمیمتیلفون مرکزی معارف وولایات وبخش ها ومکاتب مربوط توسط شعبه که مسئولیت دارد.
- ارایه راپورفاضل وباقی معتمدین وخانه سامان های تحت اثر ریاست معارف واطلاع آن جهت اجراات قانونی به مراجع مربوط.
- تهیه لوازم وسامان مورد ضرورت وترمیم امور برقی.
سرسبزی مکاتب، میدان های سپورتی، سالون های سپورتی توسط کارمندان مکتب.                                                                                                                                                                        
وظایف مدیریت استخدام :
- ترتیب وتنظیم دفتراندارج معلمین، مامورین واجیران ریاست معارف .
- سوادسوانحات معلمین ، مامورین مرکزریاست معارف .
- ترتیب وتنظیم احصائیه دقیق تمام معلمین ، مامورین واجیران مرکزوولسوالیهای مربوط این ریاست .
- بدست آوردن سوادسوانحات معلمین ومامورین محلات مربوط ازمرکزریاست استخدام وزارت معارف .
- اجرای ارتقأ درجه اجیران .
- تجدیدقراداداجیران .
- اجرای ترفیعات معلمین ومامورین .
- احصائیه تعداکمبودمعلم ومامورواجیرازتمام ادارات مکاتب مربوطه اینریاست

وظایف مدیریت املاک :
- اجرای اموریومی مطابق قانون .
- ثبت قباله جات واخباربه مراجع ذیربط .
- اخذقباله جات بعدازطی مراحل .
- ارتباط بامسؤلین درموردمکاتبی زمین ندارندوهم ارتباط بامتنفذین .
- اجراات درموردمکاتبی که تعمیرنداشته وبه تعمیرویااطاق های کرایی ضرورت دارد.
- بررسی مکاتب تحت اعماروبعدازاعمار.
- ترمیمات وغیره شکست وریخت توسط انجنیرفنی.
- بررسی شکایات تخنیکی که ازطرف پلان معارف ویاادارات مکاتب واصل می نمایدتوسط انجنیرفنی .
- تعین زمین برای اعمارتعمیرمکاتب جدیدتوسط انجنیرفنی .   

وظایف مدیریت خدمات :
- تهیه وتدارک قرطاسیه مطبوع وغیر مطبوع.
- قراداد وسایط ترانسپورتی.
- قراداد محروقات تیل پطرول ودیزل.
- قراداد میزوچوکی طلاب ترمیمات وتهیه مواهیر.
- تهیه وتدارک کتب درسی ازصنف اول الی دوازدهم وتوزیع آن به مکاتب.

مدیریت عمومی محاسبه نقدی :
- اجرای معاشات وسایر امتیازات کارمندان اپرات مرکز ومعارف شهرکابل طبق تعامل حسابی.
- تطبیق اسناد معاشاتی مصارفاتی مکاتب وسایر موسسات تعلیمی.
- اجراات وارده وصادره وکتاب رسیدات.
- اجرای سفریه وکرایه.
- اجرای اضافه کاری کارکنان مرکز ریاست.
- اجرای تخصیصات ازمرکز وزارت به ریاست معارف.
- اجرای تخصیصات ازمرکزریاست به مستوفیت ومحلات مربوط.
- اجرای تطبیق مصارف بامستوفیت، وزارت معارف وریاست خزاین وزارت مالیه.
- ثبت اجرای معاشات به دفترم - 20 .
- اجرای قرضه صندوق معلم بعدازاحکام مقام محترم وزارت.
- ثبت دفترمعاشات به دفتر م - 40 .
- اجرای معاشات مرکز ومحلات بعدازتطبیق با تشکیل منظورشده.
ماموریت تشکیل وبودجه
ترتیب تشکیل وزارت پس ازمنظوری مقام ریاست دولت مطابق نیازمندیهای مرکزوولایات ، تاسیس مکاتب ابتدائی ارتقای آن بمتوسطه وازمتوسطه به لیسه.

ماموریت توزیع :
- تقسیم تخصیصات به واحدهای دومی که ازجانب ریاست دولت وپارلمان تائیدوتوسط وزارت مالیه اطلاع میگرددفرستادن تخصیصات بعدازتجویزوزارت مالیه وثبت کمپیوترشده باشدغرض ثبت به دفتر م 38 و م 20 به مدیریت دفتراداری.
مدیریت عمومی محاسبه جنسی :
- محروقات، مفروشات، ملبوسات وقرطاسیه باب.
ماموریت مفروشات : ترتیب وتنظیم تمام شعبات مقامات ریاست هاودفاتروزارت.
ماموریت ملکیت ها : تنظیم دفاتر جنسی ریاست ها، ترتیب مفروشات ولوازم شعبات وزارت.
ماموریت توزیع : ثبقت وتوزیع قرطاسیه باب مرکز وولایات مطابق چارت صرفیه، ثبت وتوزیع مواد سوخت زمستانی وکنترول اسناد آن.
ماموریت لیلام : وارسی ازامورات اجناس قابل لیلام، ترتیب وتنظیم دفترداغمه.
ماموریت تهیه :  فرمایشات قرطاسیه باب درمطبعه آزادی، تهیه مهمور مرکز وولایات.
ماموریت انتقالات : تعین اوراق ولوازم درسی قابل انتقال به ولایات، صحافت کتب دفاتر سوانح مرکزمعارف شهرکابل.
ماموریت خریداری : تهیه وخریداری اجناس مورد نیاز، بررسی اسناد خریداری وتوظیف هیئات خریداری طبق هدایت مقامات.
ماموریت قراردادها : قرارداد، کرائیه واجاره دهی ملکیت های وزارت، کرائیه گیری تعمیراتجهت استفاده طلاب شهرکابل، ترمیم ماشین های تایپ، فوتوکاپی وکامپیوترهای شعبات مرکز وواحدهای دومی.
ماموریت ترانسپورت : حفاظت وفعال ساختن وسایط قراردادی بمنظورحمل ونقل مامورین.
ماموریت روغنیات : اجرای حواله های روغنیات، محاسبه ومجرائی آن دراخیر هربرج مطابق اصول حسابی.
ماموریت عراده جات : توظیف عراده جات وکنترول خط السیر، ترتیب وتنظیم اسناد، ثبتداغمه جات بدفترمربوطه.
ماموریت تخنیک : ترمیم وسایط، کنترول ورکشاپ ها، توزیع پرزه جات برای وسایط وتهیه اسناد آن.
ماموریت اجرائیه : کنترول حاضری، راپورمعاشات، ترتیب وتنظیم دوسیه هاو وارده وصادره

مدیریت حفظ ومراقبت :
مراقبت ازنظافت تعمیر ومحوطۀ وزارت، حفاظت ووارسی ازسیستم کانالیزاسیون، تشناب های تعمیر وزارت وملکیت های آن.
ماموریت اجرائیه : بررسی حاضری پرسونل، کنترول مسائل اداری وتنظیمی، تنظیم دفترحفظیه وابلاغ هدایات، تدارک قرطاسیه دفتر، رهنمائی پرسونل وخدمه ورعایت قوانین درعرصه کار.
ماموریت فنی : وارسی ازامورترمیماتی دربخش گلکاری، رنگمالی، خیاطی، شیشه بری وغیره.
- وارسی ازامورابرسانی وزارت ومکاتب شهرکابل.
- ترمیم عوارض تعمیر وزارت وسایر تاسیسات تعلیمی شهرکابل.
- ترمیم میزوچوکی والماری های دفاترمرکزی وزارت.
- دوخت پرده های شعبات، ودرصورت ضرورت برش وانداختن شیشۀ کلکین های دفاتروزارت.
- تنظیم فعالیت ومراقبت دستگاه مرکزگرمی وزارت.
- تمدیدوترمیم تلیفون های شعبات مرکز وزارت ومکاتب شهرکابل.

مدیریت آرشیف :
- ارسال ومرسل مکاتیب روزمره شعبات مرکزوزارت به مراجع ذیربط.
- ثبت مکاتیب واصله ذریعه پوسته وتوزیع آن به شعبات مربوط.
- ترتیب وتنظیم اوراق ودفاترسنوات ماضیه به مخازن آرشیف.

مدیریت عمومی امداد خارجی :
جلب وجذب کمک های خارجی ازطریق مراجع داخلی وخارجی، حفظ ونگهداری وتوزیع آن.

وظایف مدیریت امورمتعلمین :
- اجرای سه پارچه تبدیلی وارسال سوابق به مرجع مربوطه.
- امرشمول جدیدالشمولان.
- تطبیق نتایج .
- داشتن احصائیه دقیق ازشاگردان برویت نتایج .
- احصائیه فارغ التحصیلان صنف نهم ودوازدهم .
اعطای امرامتحان سویه، لیاقت ، تثبیت صنف ، معذرتی ونگهداشت اسنادشان ومراسل به دفترهای مربوط.
- حفظ ونگداشت نتایج ، شقه هاوجدول های امتحانات .

ایجاد شورای پالیسی تساوی حقوق وتیم( خاص جندر)تصویب لایحه وظایف ،توظیف اعضا

فصل اول
الف : لایحه وظیفه مسول تیم خاص جندر قرار ذیل است.
1-مشاور وزیر معارف در بخش تعلیم وتربیه ساینس وتکنالوژی،مشاور تخنیکی مرکز ساینس ونصاب تعلیمی مضامین ساینس، عضو کمیته رهبری پلان پنج ساله ستراتیژیک معارف، عضوکمیسون پلان ستراتیژیک در سکتور نصاب تعلیمی ، عضو کمیته رهبری نصاب تعلیمی تربیه معلم وشش ساعت تدریس در هفته به پوهنحی ساینس پوهنتون کابل.

 

فصل دوم
ب: اعضای ( تیم خاص جندر) که متشکل از اعضای علمی ومسلکی مرکز ساینس میباشد که در این تیم رئیس مرکز ساینس، معاون آمرین  واعضای مسلکی دیپارتمنت های(کیمیا ،بیولوژی ، ریاضی ، فزیک ،تعلیمات  محیطی ،آرت ،رسم تخنیکی ،طرح دیزاین ،تولید وسمعی وبصری ) که دارای وظایف ذیل میباشد.
1-    طرح دیزاین وتولید مواد ووسایل ممد درسی مکاتب وموسسات تعلیمی مربوط وزارت معارف مطابق پروگرام نصاب تعلیمی جدید.
2-    تهیه کتب رهنمای تجارب لابراتواری برای معلمان مکاتب.
3-    نوشتن کتب رهنمای مستحضران جهت مصنونیت حفظ ومراقبت لابراتوار هاورکشاب های مربوط.
4-    نوشتن کتب رهنمای استادان ومستحضران به منظوراستفاده از مواد محیطی وارزان قیمت.
5-    تدویر سمینارها،ورکشاب ها،کورسها ،سمپوزیم ها برای معلمان وآمرین ساینس مکاتب مرکز وولایات کشور.
6-    ارتقآی کمی وکیفی تولیدات مواد ممد درسی.
7-    تهیه ماشین آلات ومواد خام مورد ضرورت از داخل وخارج کشور.
8-    تاسیس وتجهز لابرتوارهادرمکاتب مرکز وولایات کشور.
9-    عقدقراردادهاوموافقت نامه هابا فابریکه های داخلی وخارجی درحدود صلاحیت.
10-همکاری باموسسات تعلیمی وزارت معارف وسایر موسسات تعلیمی مربوط.

فصل سوم
ج: وظایف ومکلیفت های تیم خاص جندر.
1- تطبیق قوانین ،مقررات ،اساسنامه ،لوایع پلان های مطروحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف وریاست مرکز ساینس وتکنالوژی تعلیمی
2- سهم گیری ورهنمائی درطرح پلان های قصیرالمدت وطویل المدت مرکزساینس.
3- ارایه پیشنهاد هادرزمینه قرارداد های تولیدی موسسه بمقام وزارت.
4-انتخاب ومعرفی کاندیدان مستحق وواجدشرایط برای تحصیلات عالی درداخل وخارج کشور.
5- وارسی ازامورعلمی ،اداری ،مسلکی ،فنی ،ومجالس بوردعلمی غرض ارتقای رتبه های کادرعلمی بعد ازطی مراحل اصولی
6- کنترول وتطبیق شرایط ومواد قرار داد های منعقده تولیدی درحدود صلایت وقانون.
7- اشتراک درکمیسون نشراتی وزارت معارف.
8- اشتراک درکمیسون علمی وزارت معارف.
9- نظارت وکنترول ازامورکمیته های طرح ودیزاین وپلان های مرکز ساینس.
10- تدریس وتدویرکورس ها،سمینارها،ورکشاب ها،کنفرانس ها، سمپوزیم های ساینس وریاضیات برای معلمان دوره ثانوی.
11-تاسیس ،تجهیز واحیای مجددلابراتوارهای مکاتب دوره ثانوی به هدایت مقام وزارت.
12- ابراز نظردرمورد اثار علمی اعضای کادرعلمی.
این لایحه درسه فصل و23 ماده تدوین گردیده است که بعد ازمنظوری مقام وزارت مرعی الاجرامیباشد.                                                                                                                             
درطرح این مسوده ذوات اتی ابراز نظر کرده اند.

1-    رئیس تعلیمات اساسی (محترم حمیده "نظامی")
2-    ازمدیریت عمومی نظارت ریاست تدریسات مسلکی (محترم محمد رستم " فقیرزاده")
3-    ازمعنیت سواد حیاتی(محترم نورالدین "بدری")
4-    ازکمیته ریسرچ وپالیسی (شمس الدین "شمس")
رهنمودگزارش دهی
الف : اجزای گزارش
1-گزارش دهنده
2-گزارش گیرنده
3- تاریخ
4- عنوان
5- فهرست
6-خلاصه
7- مقدمه
8- بیان مساله (موضوع)
9-محتویات گذارش
10- نتیجه گیری
11- پیشنهادات برای آینده
12-منابع ومآخذ
13-ضمایم

تعریف گزارش :
گزارش نویسی عبارت است ازبه تحریردرآوردن اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسایل ورویداد ها وتجزیه وتحلیل منطقی ومتوالی آنها برای رسیدن به راه حل صحیح، که همراه با اختصاروروشنی تدوین شده وبردو اصل ((ساده نویسی)) و ((سالم نویسی)) استوارباشد.
-    مراحل چهارگانه گذارش نویسی :
-    مرحله تهیه وتدارک.
-    مرحله طرح ربط منطقی مطالب .
-    مرحله نگارش .
-    مرحله تجدید نظرواصلاح گذارش.
A – مرحله تهیه وتدارک:
. قبل ازانکه آغازکنیم ، باید تمام اطلاعات ،حقایق ،علل وعوامل مربوط به موضوع گزارش رادراندیشه خود سازمان دهم ،هدف رابیابیم وبدانیم که خواننده گزارش ماکیست وچه اطلاعاتی ازموضوع داردکه درفهم مقصود ، او رایاری میکند.چه اطلاعاتی باید به او دادتادرنتیجه گیری نهائی سودمند باشد.
B- مرحله ربط منطقی مطالب ( ترتیب )
1- کلیه مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارائه دهد.
2- نظم منطقی مطالب را براساس رعایت تقدیم وتاخروطبقه بندی صحیح  بدست دهد.
3- خواننده بتواند باصرف حداقل وقت، مطالب ومفاهیم اصلی گزارش رابه آسانی وروشنی دریابد.
4- برای هرکس – حتی اگربا جزئیات فنی وعلمی آن آشنائی کامل نداشته باشد- درمراجهات بعدی قابل قبول بوده دچارسوتعبیرنشود.
 C- مرحله نگارش:
1- فکرکردن قبل ازنوشتن.
2- توجه به هدف. موضوع وطرح ربط منطقی.
3- درنظرگرفتن خواننده.
4- آگاهی به نکات دستوری وجمله بندی درحدلزوم.
5- ترجیع ساده نویسی به پیچیده نویسی.
6- پرهیزازبکاربردن لغات وترکیبات دورازدهن.
7- بکاربردن لغات، اصطلاحات یاعباراتیکه معانی قطعی ومشخص دارند.
8- بیان حقایق، بی آنکه قصد برانگیختن احساسات راداشته باشیم.
9- دانستن فن گزارش نویسی.
علمای فن : انجام دادن سه کاررا درمرحله تجدید نظرتوصیه میکنند.
1-    گزارش را به یکی ازهمکاران بدهیم تااوبخواند واززاویه دیدخود مفهوم آنرابازگوکند وچنانچه درانتقال فکر، مانعی یا نقصی مشاهده شد بتوانیم آنراجبران کنیم.
2-    گزارش را بلند بخوانیم تاازراه گوش وچشم،معایب وکمبودها مشخص وسپس برطرف گردد.
3-    گزارش را پس ازیک استراحت کامل ازنوبخوانیم تاکاستی ها ومطالب اضافی بیشتر خودرانشان دهد وبهتربتوانیم گزارش خودرا اصلاح کنیم.
D – مرحله تجدیدنظرواطلاح گزارش:
1 – پس ازنوشتن گزارش، لازم است درآن تجدیدنظرشودوبا مروردقیق نوشته، آنچه به ذهن نیامده یاهنگام نوشتن فراموش شده یادداشت ودرجای خود درج گردد .یاآنچه زایددراصل است، حذف شود.     
 

شناسنامه سند

نام سند                        نصاب تعلیمی جدیدقبل ازمکتب
تعداد مواد :                  "   "
موضوعات کلیدی :        پالیسی تعلیمات قبل ازمکتب ، ساختارواهداف دوره های
                                 تربیتی وآموزشی کودکستانها
شماره ثبت          :    
تاریخ ثبت اسناد    :         
ریاست مربوطه    :       پلان
تاریخ منظوری     :        
منظورشده توسط   :      
 
نصاب تعلیمی جدید تعلیمات قبل ازمکتب
ریاست اکمال تخصص معلمان
لایحه تاسیس، ایجاد وتدویر
کورس های شخصی داخلی
شناسنامه سند

نام سند                        لایحه تاسیس، ایجاد وتدیرکورس های شخصی داخلی
تعداد مواد :                  " 100 "
موضوعات کلیدی :        لایحه تاسیس ، ایجاد وتدویر کورس های شخصی ، وظایف
                                 ومسئولیت های صاحب امتیاز
شماره ثبت          :    
تاریخ ثبت اسناد    :         
ریاست مربوطه    :       اکمال تخصص معلمان  
تاریخ منظوری     :        
منظورشده توسط   :      
      

فصل شانزدهم
احکام متفرقه                                                                                                                                                                                              
پلان دوازده ساله وزارت معارف افغانستان

شناسنامه سند
نام سند                        پلان دوازده ساله وزارت معارف افغانستان
تعداد مواد :                  "   "
موضوعات کلیدی :        پلان تعلیمات رسمی ، پلان انکشاف تعلیمات متمم کارگری ،
                                جدول پلان دوازده ساله
شماره ثبت          :    
تاریخ ثبت اسناد    :         
ریاست مربوطه    :       پلان
تاریخ منظوری     :        
منظورشده توسط   :      
تشکیل تعلیم وتربیه افغانی

شناسنامه سند
نام سند                        تشکیل تعلیم وتربیه افغانی  
تعداد مواد :                  "   "
موضوعات کلیدی :        پلان تعلیمات رسمی ، پلان انکشاف تعلیمات متمم کارگری ،
                                جدول پلان دوازده ساله
شماره ثبت          :    
تاریخ ثبت اسناد    :         
ریاست مربوطه    :       پلان
تاریخ منظوری     :        
منظورشده توسط   :      
      
استراتیژی ملی وزارت معارف دررابطه
به جلوگیری موادمخدردرمکاتب    
شناسنامه سند
نام سند                :       استراتیژی ملی وزارت معارف دررابطه به جلوگیری مواد
                                 مخدر درمکاتب                     
تعداد مواد :                  "    "
موضوعات کلیدی :        سیاست غلط جهانی دربرخوردبا اعتیاد ومواد مخدر، بودجه
                                برنامه نظارت ازآسیب پذیری واستعمال مواد مخدر 1387
شماره ثبت          :    
تاریخ ثبت اسناد    :         
ریاست مربوطه    :       پلان
تاریخ منظوری     :        
منظورشده توسط   :      
                                                 

 لایحه وظایف ریاست پلان

ریاست پلان یکی ازریاست های مرکزی وزارت معارف بوده مسئولیت امورپلانگذاری تعلیم وتربیه را به عهده دارد ودرضمن پلان های قصیرالمدت وطویل المدت هماهنگ با پلان انکشافی اقتصادی، اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر رشد وارتقای تمام نهاد های فرهنگی کشوربادرنظرداشت تثبیت اولویت ها مطابق پالیسی فرهنگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح وتطبیق مینماید.وهمچنان دربخش های انکشافی وپلان تعلیمی به وزارت محترم پلان ووزارت مالیه به حیث عضو روابط وزارت معارف روابط قایم مینماید.
این ریاست دارای یک نفررئیس ویکنفرمعاون بوده که علاوه ازاشتراک مجلس عمومی وکمیت های مربوط وزارت معارف مسئولیت کنترول ورهنمائی اموربخش های مختلف وشعبات مربوط ریاست پلان رابه عهده داشته واجراات مینماید که البته درغیاب رئیس پلان معاون ریاست تمام مسئولیت وصلاحیت های رئیس را به عهده داردوبخش های مختلف کارریاست پلان که دارای (7) مدیریت عمومی بوده که درراه رسیدن به هداف فوق الذکر ریاست پلان راکمک ویاری میرساند که ذیلآ وظایف ادارات مذکورمشخص میگردد.
1- مدیریت عمومی اداری وتحریرات :
اجراوتطبیق هدایات مقام وزارت ومقام ریاست درامورجاریه ذیلآ توضلح میگردد.
ترتیب وارائیه راپورمعاشات وماکولات مامورین واجیران ریاست پلان بمراجع مربوطه ابلاغ وهدایات مقامات صالحه وشعبات مربوطه اخذ هدایات مقام ریاست جهت بهبودامور برعلاوه پیشبرد واجراات مکاتیب، ترتیب وتنظیم دفتر حاضری منسوبین ریاست ومسایل مربوطه آن.
ترتیب قرارداد های ملازمین واجیران وترتیب علم وخبر شان درمواقع لازم.
ترتیب وتنظیم لست مامورین واجیران بخاطراجرای کوپون ومواد ارتزاقی ویاتفاوت آن.
حواله قرظاسیه وغیره لوازم موردنیازشعبات ریاست پلان.
اجرای امورطباعتی اوراق واسناد مربوط شعبات ریاست پلان.
امورموجودی سامان ولوازم مربوطه ریاست دراخیرهرسال.
ترتیب وتنظیم دایمی دفتر اندراج مامورین واجیران ریاست پلان.
اجراات وارده وصادره یومیه مدیریت اداری.
2- مدیریت عمومی پلان وتاسیس موسسات تعلیمی :
طرح پلان های تعلیمی مکاتب وموسسات تعلیمی.
طرح وتصویب پلانهای انکشافی قصیرالمدت وطویل المدت.
مکاتب ابتدائی تعلیمات عمومی خوردسالان وخارج مکتب.
مکاتب متوسطه تعلیمات عمومی، مکاتب سوادآموزی موسسات، استادان وانستیتوت های تعلیمی وتربیتی مدارس عالی ومدارس دینی.
تعین توزیع وتاسیسات مدارس وموسسات تعلیمی به تفکیک مرکز وولایات کشوربعدازمنظوری مقام وزارت باسایر موسسات ذیربط.
ارتقای نقش پلانگذاری وانکشافی تعلیم وتربیه درچوکات اقتصاد ملی کشورهماهنگی طرح وتسوید پلانهای عادی و مالی وپرسونل مکاتب موسسات تعلیمی.
تثبیت اولویت ها جهت ترقی بهتر درطرح پلانها به منظور تصمیم گیری تعلیمات ابتدائی.
هماهنگی ورشد تعلیمات متوسطه ثانوی مناسب به نیازمندی کشور.
وتامین همکاری متقابل با وزارت تحصیلات عالی درجهت انکشاف متوازن تعلیمات عمومی وتعلیمات حرفوی ارزیابی ریسرچ وتحلیل پلان مکاتب وموسسات تعلیمی وارایه پیشنهادات مشخص ومعین درجهت حل مشکلات شاخص های بیلانس به منظورتحقق پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درعرصۀ تعلیم تربیه.
ارزیابی ضایعات تعلیمی وارائه پیشنهادات درجهت تحلیل آن درچوکات پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تامین همکاری متقابل با ریاست های تعلیم وتربیه مرکز وولایات وریاست های مرکزی درطرح وتسوید وتطبیق پلان
جمع آوری وتحلیل وارایه گذارشات ماهانه ازتحقق شاخص های بیلانسی عرصه تعلیم وتربیه طرح بودجه تسویدی مکاتب وموسسات تعلیمی.
تنظیم راپورهای عددی وسایرنشرات مربوط تعلیم وتربیه.
تهیه ونگهداری کتب که حاوی مطالب درمورد سیستم تعلیم وتربیه وپلانگذاری تعلیم وتربیه میباشد.
جمع آوری ومطالعه مطالب مربوط به تعلیم وتربیه.
ارائیه معلومات احصائیوی درمورد تعلیم وتربیه شعبات ذیربط.
طی مراحل موسسات تعلیمی خصوصی مطابق به مقرره موسسات تعلیمی خصوصی وطرزالعمل صدوروثبت جوازنامه موسسات تعلیمی خصوصی واجرای اجازه نامه موسسات تعلیمی خصوصی بعدازمنظوری مقام محترم وزارت معارف.
   3- مدیریت عمومMIS
جمع آوری معلومات عددی درمورد دوره های مختلف که شامل سیستم تعلیمی وتربیوی وزارت معارف باشد.
جمع آوری عددی درمورد فعالیتهای موسسات تعلیمی وتربیوی وابسته به سایر وزارت خانه ها وموسسات، قایم نمودن ارتباط دفتریونسکو معارف وسایر مراکز احصائیوی درمورد تعلیم وتربیه.
جمع آوری اسناد، کتب ونشرات درباره احصائیه ساحات مربوط ازمنابع داخلی وخارجی جهت تقویه کتابخانه ریاست پلان.
طبع ونشراحصائیه سالانه تعلیم وتربیه وسایرموضوعات که ازطریق این مدیریت مطالعه میگردد.
ارائیه معلومات جوابیه سوالنامه های موسسات داخلی وخارجی.
ارزیابی ومطالعه سوالنامه های که ازسایر شعبات تربیوی وابسته به وزارت معارف وسایروزارت خانه هاو موسسات.
کنترول فورمه های احصائیوی وسپردن آن غرض کودگذاری واجراات بعدی جدول بندی وتوحید بعضی ازاحصائیه های که پروسه آن توسط کمپیوترضروری نمیباشد.
جدول بعدی وتوحید بعدی ازمعلومات استثنائی معلومات که توسط کمپیوترعملی نشده باشد غرض اسناد بعضی ازشعبات وموسسات.
تحلیل عمومی ارقام غرض طبع ونشریه احصائیوی وتحلیل بعضی موضوعات برای استفاده مراجع مختلف.
طبع ونشریه سالانه احصائیوی تعلیم وتربیه به شکل کتاب.
ارزیابی ومطالعه سوالنامه های که از سایر شعبات به موسسات تربیوی جمع آوری ومعلومات ارسال میگردد .
قایم نمودن ارتباط باسایرشعبات احصائیوی مخصوصآاداره مرکزی احصائیه ویونیسکووزارت معارف وسایر موسسات
جمع آوری جمع بندی تمام ارقام واسناد احصائیوی مربوط سیستم تعلیم وتربیه افغانستان.
تامین سیستم گزارش دهی منظم فعالیت های واحداولی ودومی عرصه تعلیم تربیه، ارتباط با موسسات داخلی وخارجی درامور تعلیم وتربیه مطابق پالیسی های منظورشده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ریسرچ ونوآوری درعرصه های مختلف امور پلانگذاری واداره تعلیم وتربیه.
تعیین وطرح جهات اساسی فورم گذاری درساحه تعلیم وتربیه.
خانه پری فورمه های احصائیوی درمورد تعلیم وتربیه که ازمنابع داخلی مواصلت مینماید.
خاانه پری پرسشنامه های احصائیوی یونسکووسایرموسسات خارجی.
تنظیم اموراستفاده ازاسناد کتب علمی برای محققین.
قایم نمودن ارتباط باموسسات (افغانی کمپیوتر) یونسکو.
کودگذاری معلومات عددی دوره های مختلف تعلیمی.
کودگذاری درمورد فعالیت سوادآموزی افغانستان کنترول فورمه های احصائیوی به غرض کودگذاری معلومات عددی موسسات تعلیمی وابسته به سایر وزارت خانه ها.
تشخیص قوای بشری مورد ضرورت جهت تطبیق پلانهای انکشافی تعلیم وتربیه وسایرعرصه های اقتصادی ملی تامین وتحکیم همکاری متقابل وزارت معارف باوزارت پلان وسایر وزارت هاوموسسات درطرح برنامه های مشترک بمنظور توسعه تعلیم وتربیه تامین هماهنگی رشد پایه های مادی وتخنیکی مکاتب موسسات تعلیمی متناسب بارشد کمیت افرادشامل سیستم تعلیم وتربیه تنظیم فعالیت ها درجهت استفاده موثر ازمنابع عالی دولت اسلامی افغانستان کمک های ادارات موسسات بین المللی درجهت بهبود شرایط مادی، تخنیکی مکاتب وموسسات تعلیمی معارف.
بررسی، تحلیل ومراقبت ازپلانهای منظورشده بخش تعلیمی وتربیتی پلان سرمایه گذاری وپروژه های منظورشده عرصه تعلیم تربیه.
بررسی تعدیلات وتهیه اسناد برای تطبیق این امر.
جمع آوری ارزیابی تحلیل وارائیه تمام انواع احصائیوی ومعلومات موردضرورت موسسات تعلیمی وتحصیلی مربوط وزارت معا رف.
جمع آوری ارقام احصائیوی موسسات تعلیمی ( معادل مکاتب تعلیمات عمومی ) مربوطه وسایر وزارت خانه هاوادارات.

لایحه وظایف مدیریت عمومی نظارت، ارزیابی وراپوردهی :

الف :
تهیه وترتیب گزارش
1- تهیه وترتیب گزارش ازفعالیت های انجام شده ریاست های مرکزوریاست های معارف ولایات مطابق به پلان های عملیاتی ملی وولایاتی.
2- تعیین فیصدی پیشرفت کارازتطبیق پروژه های پلان شده.
3- ارایه گزارش تفصیلی بعدازتطبیق ختم هرپروژه.
4- ارایه گزارش به ریاست پلان.
5- مشخص ساختن چالش ها وراه بیرون رفت آنها.
ب:
نظارت وارزیابی
نظارت وارزیابی ازتطبیق پلان های عملیاتی ملی وولایتی به طورماهواروربع واردرمرکزوولایات.    
1- نظارت وارزیابی ازپیشرفت تطبیق پلان عملیاتی ولایات.
2- ارزیابی چالشهای موجود ازپلان های عملیاتی وراه حل های بیرون رفت ازآن.
3- اجرای نظارت ازتطبیق پلان های عملیاتی توسط ریاست های معارف ولایات.
4- تهیه گزارش ازمدیریت های نظارت.
5-  تحلیل گزارش ازمدیریت های نظارت.
6- اتخاذتصامیم براساس تحلیل ها.
7- اجرای نظارت ماهواروربع وار(بطورتصادفی) ازریاست های معارف ولایات.
8- ارزیابی گزارش های ریاست های معارف ولایات وواقیعیت های عملی درساحه.
9-  تهیه گزارش ازنظارت های ماهواروربع وار.  
10-  تحلیل گزارش های نظارت ماهواروربع وار.   
11- توحید گزارش های نظارت ماهواروربع وار.
12-تحلیل گزارش های توحید شده.
13- ارائیه گزارش های تحلیل وتوحید شده به مقام محترم وزارت.

لایحه وظایف مدیریت عمومی ریسرچ وانکشاف :

1- سازماندهی، رهنمائی وپیشبردامورمربوط شعبات ریسرچ وانکشاف رامطابق قوانین، مقررات وهدایات مقامات رهبری وزارت معارف وریاست پلان دررابطه به ستراتیژی وپالیسی ها درچارچوب برنامه انکشاف ملی افغانستان دربخش معارف.
2- تهیه گزارش ازچگونگی تطبیق تعلیمات نامه های تعلیمی وتربیتی، ریسرچ وانکشاف تعلیم وتربیه وارائیه پیشنهاد به منظور رفع کاستی ها وکمی هابه مقام محترم ریاست پلان.
3- اشتراک درجلسات که پیرامون مسایل تعلیم وتربیه باشد.
4- جمع آوری پیشنهادات ازشعبات ریاست پلان به منظور بهبودی درامورتعلیم وتربیه.


5- تشریح وتوزیع مفادات، ریسرچ وانکشاف برای کارمندان ریاست پلان.
6- تشخیص وفهرست بندی عمده ترین پروژه های تعلیم وتربیه برای انکشاف تعلیم وتربیه
7- شناخت مشکلات وضرورت های مبرم تعلیم وتربیه درافغانستان.
8- انتخاب اهداف وپالیسی تعلیمی وتهیه ستراتیژی برای احیاوانکشاف تعلیم وتربیه درافغانستان.
9- راه یابی وپیشنهادات مشخص به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
10- راه یابی ومشورت جهت تمویل برانامه های بازسازی فعلی وطویل المدت تعلیم وتربیه درافغانستان.
11- تهیه متن باارتباط اهداف، پالیسی وستراتیژی تعلیم وتربیه برای بخش تعلیم تربیه مطابق قانون اساسی افغانستان.

لایحه وظایف مدیریت عمومی تنظیم امورمحاسبه وبیلانس :

این لایحه به منظور وظایف وصلاحیت ها وتشکیل شعبات تنظیم امورمحاسبه وبیلانس شعبات مرکزوزارت کمیته های دولتی وادارات معارف دولت اسلامی افغانستان وضع گردیده که دارای وظایف ذیل میباشد.
تحقق رهبری اصول تدویرامورمحاسبوی راپوردهی کنترول ازاجرای درست امور دروزارت معارف وارتباط کمیته دولت بااداره تصدیها وشرکت های دولتی مختلط مربوط ترتیب وتنظیم پلان کارشعبه وتنظیم اموربیلانس جهت تکمیل محاسبه وراپوردهی دروزارت معارف ووزارت اقتصاد.
طرح طرزالعمل های محاسبه وجایداد های اساسی ودورانی وجوه مالی قوای بشری ومعاشات ومصارفات تولیدی وفروش ذخایر معاملات.
طرح وتحقق تدبیردرجهت تطبیق اشکال وشیوه های مترقی محاسبه تقسیم وتوزیع تجاری حسابی وراپوردهی در وزارت معارف ووزارت پلان.
صدورهدایت پیرامون طرزترتیب وتعیین مفاد ارایه بیلانس های ربعواروسالانه مطابق به احکام، قوانین، مقررات، لوایح وطرزالعمل ها.
بررسی بیلانس های محاسبوی وراپوردهی تصدیها وشرکت های دولتی مختلط مربوط که بریاست پلان مواصلت میورزدوارایه آن به موسسات ذیربط درمورد معینه.لایحه وظایف مدیریت عمومی پلان استراتیژیک وانکشاف پروژه ها :راجستر پروژه های انکشافی.
تهیه دیتابیس برای ثبت پروژه های انکشافی.
هماهنگی بادونرها جهت ثبت پروژه های انکشافی
هماهنگی برای تهیه پلانهای ولایتی وملی براساس پلان استراتیژیک باهمکاری تیم های مربوطه.
ایجاد تعدیلات سالانه درسند پلان استراتیژیک براساس تغیرات بوجود آمده.
برگزاری ورکشاپ ها وکورسهای آموزش پلان گذاری برای مدیران مرکز وولایات.
همکاری بادفتراستراتیژی ملی دررابطه به تهیه وتعدیل پلانهای انکشافی.

 لایحه متوازن وباکیفیت ساختن معارف

 

فصل اول
عمومیات
مبنی
ماده اول:
این لایحه به تاسی ازحکم ماده چهل سوم قانون اساسی به منظور متوازن ساختن معارف درافغانستان وضع میگردد.
اهداف
ماده دوم:
اهداف این لایحه عبارتند از:
1- مهیا ساختن زمینه تعلیم برای تمام اطفال افغان بدون تبعیض، جنسی، نژادی، مذهبی، لسانی ومنطقوی.
2- ایجاد زمینه تعلیم به زبان مادری.
3- ارتقای معارف درهمه سطوح.
4- انکشاف تعلیمات دینی.
5- ایجادمدارس ومراکز دینی.
6- تصمیم متوازن معارف درتمام کشور.
7- ایجاد پروگرام های موثر تعلیمی غرض انکشاف معارف درعرصه های مختلف.
8- ایجاد زمینه تعلیم برای زنان وکوچیان درتمام کشور.
9- ایجاد نصاب تعلیمی واحد برمبنای دین مقدس اسلام وفرهنگ ملی مطابق اصول علمی.
فصل دوم
تاسیس واداره موسسات تعلیمی
تاسیس مکاتب
ماده سوم:
دولت وظیفه دارد موسسات تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی را اداره نماید.
تاسیس موسسات خصوصی
ماده چهارم:
اتباع افغانستان میتوانند غرض انکشاف متوازن معارف درکشو، به اجازه دولت مکاتب وموسسات تعلیما ت خصوصی را به سطوح عالی، عمومی، اختصاصی وسوادحیاتی تاسیس کنند.
فصل سوم
انکشاف معارف متوازن وباکیفیت
ماده پنجم:
وزارت معارف، غرض انکشاف معارف متوازن میتواند ازمشوره های مردم محل، دانشمندان وعلما استفاده کند. ونظرشان را دربهبود معارف حاصل کند.
ایجاد موسسات تربیه معلم
ماده ششم:
وزارت معارف غرض بهتر شدن سیستم ونظام تعلیمی مکلف است موسسات تربیه معلم را درتمام ولایات کشور به صورت متوازن ایجاد نماید.
استخدام معلمین
ماده هفتم:
به غرض بهبود سویه علمی شاگردان، وزارت معارف مکلف است معلمان باسویه، باتجربه ومجرب را استخدام کند.
استخدام آمرین مکاتب
ماده هشتم:
آمرین موسسات تعلیمی، علاوه براکمال شرایط استخدام، باید سابقه نیک داشته ودرفهم اداره موسسات تعلیمی تجربه حداقل سه سال داشته باشد.
مواد درسی
ماده نهم:
وزارت معارف وظیفه دارد مواد ابزار درسی درلابراتوار، کتابخانه وسایرسامان درسی راتاحدامکان برای شاگردان ومعلمین تهیه نموده وغرض استفادۀ شان میسرسازد.
نصاب درسی
ماده دهم:
وزارت معارف وظیفه دارد نصاب واحد درسی را برای موسسات تعلیمات دولتی خصوصی ومشترک ( خصوصی ودولتی ) ترتیب وغرض استفادۀ معلمین وشاگردان آماده سازد.
اشتراک والدین
ماده یازدهم:
1- به غرض بهبود روابط اجتماعی وبلند بردن کیفیت تعلیم، موسسات تعلیمی باید سازمان های معلیمن و والدین یا اولیای شاگردان درهرموسسه تعلیمی ایجاد نماید.
2- برای بهبود نظم ودسپلین، هرموسسه تعلیمی وظیفه دارد ازپیشرفت علمی باموضوعات دسپلین اولیای شاگردان رارسمآ آگاه سازد. وغرض رفع آن به مشوره والدین اقدام نماید.
آگاهی اولیای شاگردان
ماده دوازدهم:
اداره هرموسسه تعلیمی مکلف است دردوران سال تعلیمی یاختم آن نتایج پیشرفت شاگردان راغرض آگاهی والدین، رسمآ به آنها اطلاع دهد.
تشویق معلمین
ماده سیزدهم:
وزارت معارف وظیفه دارد معلیمن وشاگردان ممتاز راحسب احوال تشویق مادی یامعنوی نماید.
تجدید نظردرروش تدریس
ماده چهاردهم:
وزارت معارف وظیفه دارد ازروشها وشیوه های جدید تدریس درموسسات تعلیمی استفاده کرده وروش علمی را درپیشبرد تعلیمی شاگردان استفاده کند.
فصل چهارم
معارف متوازن
ماده پانزدهم:
برای ایجاد معارف متوازن باید قدم های ذیل برداشته شود.
1- ایجاد فضای سالم ومناسب درسی درموسسات تعلیمی.
2- تهیه کتب ومواد درسی دررعایت ازاصول علمی، مطابق نصاب علمی.
3- توزیع کتب،لوازم وسامان درسی درتمام کشورمطابق نیازمندی شاگردان.
4- تهیه رهنمائی تدریس برای معلمان درتمام کشور.
5- استخدام معلیمن ماهر وباتجربه درحدامکان درتمام موسسات تعلیمی.
6- استخدام معلمین اناث باامتیاز مادی درمحلات دورافتادۀ کشور.
7- درحدود امکان، تامین امنیت شاگردان، معلمان ومدرسان موسسات تعلیمی.
8- ایجاد مراکز تربیت بدنی.
9- درحدود امکان ایجاد کلینیک های صحی برای واقعات عاجل درتمام موسسات تعلیمی
10- نظارت جدی ازسیستم تدریسی واداری موسسات تعلیمی.
11- رشد ظرفیت های اداری وعلمی موسسات تعلیمی.
تعلیمات اسلامی
ماده شانزدهم:
به غرض تصمیم ورشد تعلیمات اسلامی درسطوح مختلف، درتمام کشور، باید معلمان باتجربه، مجرب و غیرمتعصب استخدام شود.
تنویرعامه
ماده هفدهم:
1- معارف کشور باید معرف فرهنگ ملی واعتقادات اسلامی افغانستان باشد.
2- پروگرام های تعلیمی کشورباید جوابگوی نیازمندی های جامعه افغانی درپرتو ارشادات الهی وقوانین نافذۀ کشور.
3- حصول حمایت اهالی، دانشمندان واشتراک شان دربهبود معارف.
انفاذ
ماده هژدهم:
این لایحه بعدازامضاء مقام ذیصلاح نافذ میگردد.(( ریاست پلان وروابط بین المللی ))
مدیریت تحریرات واداری
به مدیریت محترم پلان!
مکتوب شماره (9310 ) مورخ 4/9/1372 ریاست تحریرات مقام وزارت واصل وشرح ذیل را مینگارد.
کمیسیون وزارت تعلیم وتربیه تحت نظرذوات محترم هریک:
1) مولوی میرصاحب    2) مولوی امیرزاده مشاورین مقام محترم وزارت    3) مولوی فقیرمحمد خنجری رئیس نشرات   4) محمد نبی احمدی معاون ریاست پلان و روابط بین المللی   5) مولوی محمد ابصررئیس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها   6) عبدالشکورحمیدی رئیس تالیف وترجمه   7) مولوی محمود درسوال ومولوی عبدالمالک (واعظی) عضوعلمی ومسلکی ریاست مدارس عالی تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها موظف شدتا پیرامون تاسیس وبهبود وضع مدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درکشورابرازنظرنمایند.
کمیسیون محترم بعدازغور ومباحثه در(24) ماده ذیلآ فیصله نمودند.
مقدمه: به اساس استقرارنظام اسلامی درکشورعزیزبادرنظرداشت قوانین نافذه دولت اسلامی افغانستان درمورد رشدوتوسعه مراکزوموسسات تعلیمی درپرتورهنمودهای والای اسلامی قدم های موثر برداشته شده وراجع به انکشاف سیستم تعلیمی اسلامی اقدامات سودمندی صورت میگیردکه البته یکی ازاهداف والای بسیارعمده ومهم وزارت تعلیم وتربیه انکشاف وارتقای سطح کمی وکیفی مدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درمرکزو ولایات کشورعزیزما میباشد. زیرا تحولات وانکشاف روزافزون ساینس وتکنالوژی وارتباط آن بااوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جهان بشریت ناگزیردگرگونی های مهم رادرهمه امورحیاتی پدید می آورد. به هراندازه که پلان های آموزشی، پرورشی، علمی دقیق ومطابق رهنمودهای اصیل اسلامی پی ریزی گرددبه همان اندازه دیانت، تقوی، حسن خلق،احساس اخوت اسلامی، وظیفه شناسی، خدمت به مردم ووطن دوستی درافراد جامعه خوبتروبهتررشدمیکندودرعین حال اساس وزیربنائی همه این پیشرفت ها درجامعه همانا آموختن وعمل نمودن مبادی اساسات اسلامی واحکام شرعی میباشد علاوه براین مطالعه نصاب تعلیمی مکاتب تعلیمات عمومی قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی باوجودیکه مضامین علوم دینی بطوراوسط درهفته چهارساعت شامل نصاب تعلیمی بوده (55) فیصد معلمان علوم دینی مکاتب را معلمان غیرمسلکی تشکیل میدادکه این گونه معلمان به هیچ صورت موفق به تدریس مضامین علوم دینی نبوده اند.
اکنون با ایجادتغییرات وتحولات درعرصه نصاب تعلیمی که مضامین فقه، تفسیرشریف، حدیث، عقاید، تصوف، لسان عربی وسایرمضامین علوم دینی درآن اضافه گردیده است یقینآ ضرورت به معلمین علوم اسلامی به مراتب بیشتراحساس میگرددوبایست همین اکنون تدارک معلمین علوم اسلامی وتربیت آنها توجه لازم صورت بگیرد که تاسیس، توسعه وانکشاف بیشترمدارس علوم اسلامی رادرسرتاسرکشورعزیزایجاب مینماید.
اهداف عمومی وخصوصی ایجاد وانکشاف مدارس ودارالحفاظ ها:
1) آموزش اصول اساسات عقاید واخلاق عالی دین مقدس اسلام.
2) تربیه معلمان مسلکی علوم اسلامی برای مکاتب ومدارس.
3) رهنمائی احکام شرعی ، تعلیم دانش اسلامی ازطریق تبلیغ وارشاد برای همه افراد جامعه.
4) رشداستعداد های علمی درفهم واستخراج مسایل ازکتب معتبر اسلامی.
5) دانستن اهمیت رهنمود های والای دین مقدس اسلام درحیات فردی واجتماعی.
6) کسب معلومات درباره اهمیت خصوصیات وامتیازات دینی وعبادات اسلامی.
7) رشدوانکشاف استعدادهای شاگردان درجهت پابندی به موازین مذهبی وملی. ایمان داری وطن دوستی وامحای هرنوع پدیده های منفی درپرتو ارشادات اسلامی.
8) آموزش مبادی وقواعدمدنی، اجتماعی، قضائی، سیاسی واقتصادی درروشنی هدایات دین مبین اسلام.
9) کسب معلومات درباره سیر تاریخی اسلام.
10) آموزش قرائت قرآنکریم باقواعد تجویدی، لهجه وآداب قرائت.
11) حفظ قرآنکریم باقواعد ترتیلی آن.
بناآ کمیسیون موظف بررسی امورمدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درجلسات تاریخی ( 27 و 28 ) سنبله سال 1372 خویش چنین پیشنهادی راتقدیم میدارد.
1) درهرولسوالی وولایات کشوربعدازبررسی وسروی هیئات موظف درصورتیکه معیارتشکیل صنف را تکمیل کندازطرف وزارت تعلیم وتربیه یک مدرسه دینی طورنهاری ایجادگردد.
2) درتشکیل هرمدرسه ولسوالی میتواندیک شعبه حفظ قرآنکریم وقرائت گرفته شود.
3) درمرکزهرولایت یک مدرسه ویک دارالحفاظ طورنهاری ولیلیه منظورگرددبراینکه اولادمسلمان این جامعه اسلامی طوراساسی دروس دینی ومضامین مروجه عصری را پیش ببرند معیارتشکیل صنوف درولسوالی ها ازصنف اول الی ختم صنف دوازده یعنی دوره ابتدائی، متوسطه وثانوی طورنهاری مطابق لایحه شمول شاگردان درمراکز ولایات ازصنف اول الی ختم صنف چهاردهم یعنی دوره ابتدائی، متوسطه، ثانوی وعالی طورنهاری ولیلیه تعیین گردد.
4) درولایات درجه (1) طبق لزوم دید وزارت تعلیم وتربیه میتواند دومدرسه ودودارالحفاظ تاسیس گردد.
5) درمورد شمول شاگردان درمدارس ودارالحفاظ ها تعلیمات نامه ولایحه جداگانه درنظرگرفته شود.
6) درحصه شمول وپذیرش شاگردان درلیلیه چنین ابرازنظرمیگردد. که شاگردان واجد شرایط لیلیه درمرکز ولایت ازصنف (7) الی (14) درلیلیه پذیرفته شوندوهمه ساله سهمیه معینه لیلیه ازمرکز وزارت تعلیم وتربیه بادرنظرداشت معیارهای معینه ومشکلات محیطی نفوس وغیره تثبیت گردد وشاگردانیکه واجد شرایط پذیرش لیلیه نباشد طورنهاری به دروس خویش ادامه بدهند.
7) فارغان صنوف (12) مدارس ولسوالیهامیتوانند دروس عالیترخودرادرمدرسه مرکزولایت مربوطه ادامه بدهند.
8) شاگردان دارالحفاظ ها میتوانند بعدازحفظ قرآنکریم دروس عالیترخودراتاختم صنف (14) باشاگردان مدارس ادامه بدهندوهمین شاگردان دارالحفاظ ها که واجد شرایط پذیرش لیلیه باشندمیتوانند ازصنف ( 7 االی 14 ) درمدرسه ولایت مذکور طورلیلیه اعاشه واباطه گردد.
9) اشخاصیکه تحصیلات خصوصی دارند به اساس امتحان رسمی وتثبیت سویه علمی بارعایت سن شمول در یکی از صنوف مدارس یا دارالحفاظ ها به استثنای صنف نهائی یعنی صنف (12) پذیرفته شده میتواند.
10) فارغان صنوف (12) تعلیمات اسلامی (مدارس و دارالحفاظ ها ) میتوانند به صفت معلمان علوم اسلامی ایفای وظیفه نمایند برای این چنین فارغان باید کورس های قصیر المدت داخل خدمت در نظر گرفته شود این معلمان بعد از اشغال وظیفه کورسهای قصیرالمدت تربیه معلم را سپری نمایند.
11) فارغالن ذکور مدارس تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها از خدمت عسکری معاف میباشند.
12) در حصه تعیین جای مدارس و دارالحفاظ ها مقام ذیصلاح محل و موقعیتی را انتخاب نما یند که اکثریت قریه جات از آن مستفید گردند در ولسوالی ها و لایات که قبلآ مدارس دینی وجود داشت در همان مدارس دوباره تدریس
آغاز شود و همچنان در ولسوالی ها و لایات که قبلآ مدارس دینی وجود نداشت تحت نظر هیآ ت با صلاحیت وزارت تعلیم و تربیه و ریاست تعلیم و تربیه ولایت مربوط جای مدرسه تعیین گردد.
13) عجالتآ حد اقل شاگردان لیلیه مدارس دینی (50) نفر کم نیاشد و حد اکثر آن از (300) نفر تجاوز نکند.
14) مصارف یک نفر شاگرد لیلیه برای فعلآ در (24) ساعت یعنی سه وقته (700) افغانی تعین گرذدد.
15) پروگرام نصاب تعلیمی و مفردات علوم اسلامی از همه مدارس جمع آوری بعدآ تحت نظر کمیسیون باصلاحیت علمی و مسلکی و علمای جهید کشور از طرف وزارت تعلیم و تربیه تعین میگردد.سپس پروگرام واحدی در تمام مدارس و دارالحفاظ ها تطبیق گردد.
16) کتب مورد ضرورت مدارس و دارالحفاظ ها بعد از تعیین و تثبیت نصاب تعلیمی از بودجه وزارت تعلیم و تربیه تدارک و تهیه خواهد شد.
17) در مدارس عالی تعلیمات اسلامی علمای جهید کشور با تثبیت رتبه های مناسب شان بحیت استاد مقرر و توظیف گردند .
18) در ولایات که مدارس متعددی در مرکز آن موجود باشد با در نظر داشت گنجایش در یکی از مدارس مرکزی مدغم گردد.
19) تاسیس مدارس و دارالحفاظ های جدید از صلاحیت های وززارت تعلیم و تربیه میباشد .
20) در رابطه به منظوری مدارس و دارالحفاظ های سال (1372و1373) روحیه همین لایحه جدید در نظر گرفته شود.
21) مدارس که ازطرف اشخاص خیراندیش کشورایجادمیگرددپروگرام درسی آن موافق پروگرام رسمی دولت اسلامی عیارگرددایجادچنین مدارس به موافقه وتائیدوزارت تعلیم وتربیه مجازاست.
22) هیچ مملکت وموسسه خارجی نمی تواند بدون موافقه وزارت تعلیم وتربیه دولت اسلامی افغانستان درداخل افغانستان مدرسه ویادارالحفاظی ایجادنمایدالبته کمک های بلاقیدوشرط آنها ازطریق وزارت تعلیم وتربیه پذیرفته میشود.
23) مدارس ودارالحفاظ های مراکز ولایات وولسوالی های تحت اثرریاست تعلیم وتربیه ولایت مربوطه میباشد.
24) درتشکیل ریاست تعلیم وتربیه هر ولایت یک معاونیت بست رتبه (2) برای وارسی امور مدارس و دارالحفاظ ها در نظر گرفته شود .
قرار شرح فوق نظر کمیسیون بررسی امور مدارس تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها تقدیم است.
موضوع بمقام محترم صالحه تقدیم و بالاثر آن محترم مولوی محمد نبی (محمدی) معاون مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان چنین حکم فرموده اند.
ملاحظه شد ! تائید است .
همچنان مولوی محمد شاه (فضلی) سرپرست ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان چنین حکم فرموده اند:
ملاحظه شد منظور است وزارت تعلیم و تربیه اجراات نمایند.
مراتب بشما ابلاغ شد تا طبق آن بسهم خویش اجراات نمائید.
مراتب تحریری فوق نقلآ ارقام یافت در زمینه بسهم خویش اجراات لازمه خواهند نمود.
سرپرست ریاست پلان و روابط بین المللی
کاپیها:
بمدیریت محترم موسسات ملل متحد
بمدیریت محترم اسکالرشپها
بمدیریت محترم ارزیابی اسناد
بمدیریت محترم بودجه انکشافی
بمدیریت محترم تنظیم امور محاسبه
بمدیریت محترم احصائیه
در فیصله تاریخی 12/3/1382 مجلس روسآ وزارت معارف چنین آمده است .
تشکیلات مدارس دینی قبلآ از طریق ریاست محترم دولت آمده است که در هر ولسوالی یکباب مدرسه ایجاد گردد مجلس روسآ از ایجاد مدرسه ثانی در ولسوالی معذرت میخواهد.