لست نتایج اشتراک کننده گان امتحان ملی مهارت های معلمی

هموطن گرامی!
اگر شما از جمع اشتـــراک کننده گــــان امتحان ملـــی مهـــارت های معلمـــی باشید، می توانید نتیجه امتحــــان خویش را در ولایت مربـــوطه و در مضمونـــی که امتحــان داده اید جستجو نمـــایید.
در صورت موفقیت به ریـــاست معـــارف مربـــوطه مراجعه نمــوده مراحل استــخدام خویــش را تکمیـــل نمـــایید. اگـــر در مکتبــی که شما قبلاً بخـــاطر احـــراز یک بست معلمــی درخواست داده و از طریق امتحـــان رقـــابت نموده بودید؛ چند نفر کامیـــاب شده باشد کسی مستحق استخــدام در آن بــست خواهد بود کـــه در جمع همــه، بلنـــدتــرین نمـــره را اخــذ نمـــوده بــــاشد.

 

بدخشان - بادغیس - بغلان - بلخ - بامیان - فراه - فاریاب - غزنی - غور - هلمند - هرات - جوزجان - شهر کابل - ولایت کابل - کندهار - کاپیسا - خوست - کنر - کندز - لغمان - لوګر - میدان وردک - ننګرهار - پکتیا - پکتیکا - پنجشیر - پروان - سمنګان - سرپل - تخار - ارزګان